Başat TÖMEK

Başat TÖMEK

Başat TÖMEK

Kurucu Ortak, LAKTOWASH, TETA Teknik Tarım